Je bent hier: Welkom  ›  Nieuws  ›  Nominatie domineeseik Boom van het jaar

Stelling

Een fietstunnel zou een enorme verbetering zijn voor de verkeersveiligheid rondom de kruising Haardijk / Scholtensdijk / Hessenweg.
 • JA
 • NEE

De domineeseik op het oude kerkhof naast de Witte- of Lambertuskerk in Heemse is genomineerd. De indrukwekkende boom dingt mee naar de titel Boom van het Jaar 2023.

De Boom van het Jaar is een verkiezing die ervoor zorgt dat de verhalen achter Nederlandse bomen meer bekendheid krijgen. Door de plek waar ze staan, zijn bomen stille getuigen van menselijke emoties en allerlei bijzondere verhalen.

Op het oude kerkhof staat een prachtige, glorieuze eik. Deze zomereik is te danken aan een dominee Hendrik Wineke die op zijn graf geen steen wilde, maar een eikenboom. Wineke was predikant in Heemse van 1806 tot 1836 en overleed op 51-jarige leeftijd. Hij wilde geen steen of herdenkingstekst, maar vroeg vrouw en kinderen een eik op zijn graf te planten. De boom moest niet de glorie van de overledene, maar van zijn Schepper verkondigen.

De eik doet nog altijd recht aan de wens van de predikant. Veel graven bij de kerk zijn geruimd, maar het gietijzeren hek rond de laatste rustplaats van dominee Wineke is vergroeid met de eik, wat de plek een imposant gezicht geeft.

Een vakjury heeft uit elke provincie één boom geselecteerd. De twaalf genomineerden, waaronder de domineeseik, zijn begin september bekend gemaakt. De nationale stemronde, waarbij iedereen kan stemmen op zijn favoriete boom sluit op 16 oktober. De uitslag is op 17 oktober. De winnaar krijgt een feestelijke huldiging op locatie én zal Nederland vertegenwoordigen bij de Europese Tree of the Year verkiezing 2024.

Wil je dat de domineeseik Boom van het jaar 2023 wordt? Ga dan naar www.boomvanhetjaar.nl en stem voor 16 oktober op nummer 9, de domineeseik van Heemse.  

Voorafgaand aan de jaarlijkse 4 mei-herdenking bij het gemeentehuis in Hardenberg zal er een herdenking gehouden worden bij het Frits de Zwerver-monument in Heemse. Het bestuur van Plaatselijk Belang Heemse nodigt u allen uit om deze korte plechtigheid bij te wonen. De samenkomst begint in de Witte- of Lambertuskerk aan de Scholtensdijk in Heemse, die vanaf 18.30 uur geopend is. Vanaf de kerk zal om circa 18.50 uur de stille tocht beginnen naar genoemd monument. Om 19.00 uur zal er een moment stilte in acht genomen worden, waarna er bloemen bij het monument kunnen worden gelegd. Komt u ook? U bent van harte welkom!

Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de Rheezermaten. Een projectgebied langs de Vecht, tussen Heemse (Norden-Hazenbos) en Rheeze. De natuur in dit gebied is mooi, naar kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat fietsers en wandelaars de huisregels van het gebied volgen.

Het gaat om De Oude en Nieuwe Rheezermaten, De Heemser Hooilanden, rivierduin De Hui en verschillende oude en nieuwe meanders van de Vecht. Deze omgeving is nu zo ingericht dat het water daar langer wordt vastgehouden. Zo is de loop van de Vecht is veranderd. Ook is het fietspad verhoogd. Hierdoor wordt het water van de Vecht bij hoog water gescheiden van de Oude Rheezermaten. Daardoor hebben verschillende kwetsbare planten meer kans om te overleven. Grazers zorgen dat het gras een de planten in het gebied kort blijven. De fietsverbinding tussen het Vechtpark en Rheeze is verbeterd. Ook zijn er twee nieuwe wandelpaden aangelegd.

Het werk in het projectgebied de Rheezermaten is zo goed als klaar. Wandelaars en fietsers weten het gebied al te vinden. En ook de natuur in het gebied doet het goed. Om de kwetsbare natuur in het gebied te beschermen gelden er nog wel een aantal ‘huisregels’.

Honden aan de lijn
De wandelpaden in het Vechtpark lopen door gebieden die begraasd worden. De dieren die dit doen, maar ook wilde dieren als reeën, hazen en konijnen, reageren allemaal verschillend op honden. Loslopende honden kunnen voor hevige stress zorgen bij deze dieren. Helemaal als ze jongen hebben. Daarom mogen honden niet loslopen in dit gebied. Ze mogen er natuurlijk wel komen als ze netjes aan de lijn worden gehouden, via het wandelpad.

Bij de Oude Rheezermaten mogen overigens geen honden komen. Ook niet als ze aan de lijn lopen.

Blijf op de paden en hou het netjes
Ook is het niet de bedoeling om af te wijken van de wandelpaden en afval achter te laten. Als iedereen zich aan deze huisregels houdt, kan de natuur in het gebied zich zo goed mogelijk ontwikkelen. En daar kunnen wandelaars en fietsers dan weer zo veel mogelijk van genieten. Fijn voor de natuur en fijn voor iedereen!

Plaatselijk Belang Heemse is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de geplande snelle fietsverbinding vanaf Zwolle via Ommen richting het centrum van Hardenberg. De Hessenweg en de Brink zullen onderdeel gaan worden van deze fietsroute en naar alle waarschijnlijkheid worden ingericht als fietsstraat (auto te gast). Al in augustus 2019 hebben we daarvoor een al omvattende visie geschreven. Het vervolg op deze visie van april 2022 staat nu ook op onze website.

Heeft u hier zelf op of aanmerkingen over dan horen wij dit graag!

Zie onderstaande links voor het volledige documenten:

Vervolg visie PB – Fietsroute

Visie PB-Fietsstraat de Brink

De gemeente Hardenberg onderzoekt op dit moment de verkeerskundige situatie van de Haardijk. De aanleiding is dat er op de Haardijk veel te doen is rondom verkeer, veiligheid en inrichting van het gebied.
Het doel is om duurzame verkeerskundige oplossingen te vinden die op de korte en middellange termijn zorgen voor een goede doorstroming en verkeersafwikkeling, een veilige inrichting voor alle verkeersdeelnemers en versterking van groene kwaliteit en het bevorderen van biodiversiteit.
Het beschouwde gebied is de Haardijk vanaf rotonde Koningsspil tot en met kruispunt Europaweg, incl. het gedeelte Koningsspil wat de toerit is voor de N34. In februari 2020 is er een eerste bijeenkomst geweest met de direct betrokkenen:

 • Plaatselijk Belang Heemse
 • Plaatselijk Belang Collendoorn
 • Plaatselijk Belang Marslanden
 • Plaatselijke Belang Heemserveen/Rheezerveen
 • Bedrijven
 • Gemeente Hardenberg
 • Arcadis (externe adviseurs van de gemeente Hardenvberg)
  Iedereen was in de gelegenheid verbeterpunten aan te dragen.
  Plaatselijk Belang Heemse heeft vooral de nadruk gelegd op de onveilige verkeerssituatie rondom de kruising van de Haarweg en de Hessenweg. Vooral voor fietsers is het onoverzichtelijk. Logische fietsroutes naar het centrum ontbreken of zijn versnipperd. Fietskruisingen zijn weliswaar via verkeersregelinstallaties geregeld, wat de doorstroming voor fietsers maar ook gemotoriseerd verkeer belemmert.
  De visie van Plaatselijk Belang Heemse is dat De Brink als fietsstraat ingericht zou moeten worden en als onderdeel van de te plannen snelle fietsverbinding vanaf Zwolle/Ommen naar het centrum (via de Hessenweg) moeten gaan dienen. Veel fietsende vakantiegangers komen via de Scholtensdijk vanaf de campings in Rheeze/Diffelen naar het centrum. Een ongelijkvloerse kruising voor fietsers zou een enorme verbetering betekenen.
  Op 10 december 2020 is er een vervolgbijeenkomst (videovergadering) geweest. Tijdens deze bijeenkomst heeft de gemeente de conclusies van het onderzoek met ons gedeeld en oplossingen voorgesteld. Zie voor details de bijgevoegde powerpoint presentatie.
  Als Plaatselijk Belang Heemse zijn we vooral blij dat de gemeente nu serieus aan het werk gaat met de realisatie van een ongelijkvloerse kruising voor fietsers die vanaf de Hessenweg de Haardijk willen
  oversteken. Inmiddels heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd en er loopt een subsidieaanvraag bij de provincie.

Klik hier voor de volledige presentatie

De gemeente verwacht dat de uitvoering kan plaatsvinden in de periode 2021-2023.

Na de  bouwvak ’22 wordt gestart met het traject tussen garage Mastebroek tot en met de kruisingen met de Koningsspil/Blanckvoortallee. Het betreft hier de invoering van intelligente verkeerslichten, de rijbanen zullen worden versmald en er zal het nodige groen worden aangeplant.

Bewoners, scholen en bedrijven  van de Marslanden (én Hardenberg en omstreken) worden tijdig op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en van eventuele afsluitingen en bijbehorende overlast.

Over de verplaatsing van het fietspad naar de noordzijde van de Haardijk, wordt nog nagedacht. Tijdens het laatste klankbordoverleg op 2 juni ’22 zijn de laatste aanpassingen besproken.

De informatieavond over geluidshinder heeft ertoe geleid dat een aantal plaatselijk belangenverenigingen met elkaar een bezwarenbrief heeft geschreven aan de Provincie. De brief kunt u via deze link lezen.

De provincie Overijssel hield op woensdag 23 maart 2022 in Zaal Mulder in Hardenberg een informatiebijeenkomst over de geluidshinder rondom de N34. Tijdens deze bijeenkomst kunnen omwonende en andere belangstellenden informatie krijgen over de Wet geluidshinder, de geluidsproductie van de N34 en de diverse onderzoeken die de provincie in de afgelopen jaren heeft gedaan.

De aansluitingen op de N34 zijn aangepast, de veiligheid is verbeterd en de snelheid (gedeeltelijk) verhoogd van 80 naar 100 km/h. Op het gehele traject is conform het bestemmingsplan en de geluidsberekeningen geluidsreducerend asfalt toegepast. Na afronding van het project zijn door verschillende omwonenden klachten geuit over geluidsoverlast. De provincie heeft op basis van deze klachten diverse nadere onderzoeken uitgevoerd en gesprekken gevoerd met omwonenden.

Vanuit verschillende omwonenden zijn aanhoudende klachten over het verkeersgeluid van de N34. Recentelijk is door omwonenden een petitie aangeboden aan wethouder Te Rietstap. Deze petitie is in ontvangst genomen en doorgestuurd naar de provincie met het verzoek om dit serieus op te pakken. Op basis van de klachten en het verzoek van de gemeente organiseert de provincie dan ook een informatieavond over de geluidsgevolgen van de N34.

Tijdens deze avond heeft de geluidsexpert van de provincie een toelichting gegeven op de Wet geluidhinder en de gevolgen hiervan voor de N34. Ook gaf hij een toelichting op de uitgevoerde onderzoeken.

Zie je een gevaarlijke situatie of zie je iemand die iets vernielt? Meld dit dan.

 • Zie je gevaarlijke of overlastsituaties in de openbare ruimte? Bel dan het Meldpunt van de gemeente Hardenberg: 14 0523. Tijdens de jaarwisseling beslist de dienstdoende piketcoördinator over de inzet.
 • Bij spoed, bijvoorbeeld als je getuige of slachtoffer bent van een misdaad of ongeluk, bel je 112.
 • Heeft het geen haast, maar heb je wel politie nodig? Bel dan 0900-8844.
 • Wil je anoniem blijven omdat je bijvoorbeeld bang bent voor vervelend reacties? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’
Tijdens deze coronawinter zijn wij allen wat meer aan huis gekluisterd. Daardoor ervaren we nog meer hoe belangrijk wooncomfort is met stookkosten die niet de pan uit rijzen. Een duurzame woning is behaaglijk en energiezuinig. Maar hoe bereik je dat slim en betaalbaar? Dat hoort en ziet u tijdens het webinar ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis slim en betaalbaar?’. In slechts 1 uur tijd bent u op de hoogte van de bespaarmogelijkheden en de nieuwe subsidies. Ook krijgt u als woningeigenaar informatie over vier aantrekkelijke energieacties in de gemeente Hardenberg: De collectieve inkoop energiebesparende maatregelen, de waardebon energiebesparingsproducten van 70 euro , de gratis SlimWonen App en de gratis Energie Check-Up van uw woning. Het webinar is te bekijken op 25 februari van 19.00 tot 20.00 uur. Meld u aan via: www.duurzaambouwloket.nl/webinar

Beste wijkbewoners van Heemse,

Onderstaand een dringend advies van onze wijkagent Gerko Brink;

Het zal u en jullie niet zijn ontgaan maar de afgelopen periode is er meerdere keren ingebroken in Hardenberg en ook in de wijk HeemseZorg dat ramen en deuren gesloten zijn en laat de verlichting aan! Iedere woninginbraak is er één te veel! Daarom vraag ik uw hulp: U kent uw wijk het beste. Ziet u iets opvallends bij u in de buurt? Twijfel dan geen seconde en bel direct 112. Probeer zoveel mogelijk informatie te noteren zoals een kenteken van een auto en/of het signalement van de verdachte persoon. Op die manier kunt u ons meehelpen om de veiligheid in alle wijken van Heemse te vergroten. Voor meer preventietips kijk op: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Ziet u iets in uw wijk waarvan u denkt dat het niet door de beugel kan? Hieronder alle informatie die u nodig heeft als het gaat om aangifte of melding doen bij de politie.

 

Waarom aangifte doen?

Op basis van meldingen en aangiftes wordt beleid bij de politie gemaakt. Een melding is iets anders dan een aangifte. Bij meldingen wordt wel een probleem zichtbaar bij de politie, maar krijgt het geen strafrechtelijk vervolg. Hierbij kunt u denken aan een overlast probleem op een bepaalde locatie.

Lees verder…

Is de verlichting van een straatlantaarn stuk? U kunt dit zelf melden bij de beheerder van de lichtmasten. Dit kan telefonisch, 140523 of via de buitenbeter app